Přihláška k členství v Golf Clubu Příbram

Roční členský poplatek pro  je  1 600,- Kč

Povinnosti člena klubu(spolku)

  1. Seznámit se s platnými stanovami, řádem a pravidly klubu
  2. Včas platit roční poplatky schválené valnou hromadou klubu (správní radou)
  3. Zúčastňovat se akcí a schůzí sdružení a uplatňovat tak své hlasovací právo
  4. Spolupodílet se podle svých možností na činnosti klubu

Povinnosti spolku

  1. Umožňovat členům sportovní a společenské vyžití, především organizováním sportovních akcí a zajištěním tréninkového zázemí.
  2. Respektovat členy klubu, projednat veškeré jejich připomínky a informovat je všech změnách stanov, organizačních řádů či pravidel.
  3. Minimálně jedenkrát ročně svolat členskou schůzi (valnou hromadu), kde může každý člen vyjádřit svůj názor na činnost sdružení a uplatnit své hlasovací právo.
  4. Po odsouhlasení přijetí za člena klubu zaregistrovat nového člena klubu, vybavit ho členskou kartou ČGF (po přijetí klubu do ČGF) a tuto kartu podle jejího řádu obnovovat.

Jméno a příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Adresa bydliště (včetně PSČ)

Telefon

E-mail

Korespondenční adresa (nepovinné)

Handicap (nepovinné)

Zvolte typ členství

Jste již členem ČGF?

Poznámka

Souhlas s podmínkami přijetí, stanovami a uvedenými právy a povinnostmi člena

Všechny uvedené údaje budou použity pouze pro potřebu klubu a nebudou poskytnuty třetí straně. K dispozici je také papírová přihláška. Stačí když jí vytisknete, vyplníte a doručíte na adresu Golf clubu Příbram. Po zaslání přihlášky budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku.